Вимоги до оформлення статей

Стаття оформлюється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5).

Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нумеруються. Абзацний відступ – 1,25 см.

Текст оформлюється у такому порядку:

1. Індекс УДК.

2. Прізвища, імена, по-батькові авторів (повністю).

3. Науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи.

4. Ідентифікатор учасника ORCID (http://orcid.org/).

5. Назва статті.

6. Анотація та ключові слова українською і англійською мовами з перекладом назви і повних імен автора(ів) обсягом не менше 1800 друкованих знаків кожна.

7. Основний текст статті. Наукова стаття обов’язково має містити такі структурні елементи:

Вступ.

Мета та завдання.

Методи дослідження.

Результати дослідження.

Висновки.

Висновки не повинні містити дані, яких немає в основному тексті статті.

8. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Примітки до таблиці даються тільки в тексті. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таблиць та ілюстрацій центруються.

9. Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в основний текст статті і подаються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR.

10. Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті. Заголовок «ЛІТЕРАТУРА:» виділяється жирним шрифтом. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

11. References. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт).

Транслітерація імен та прізвищ здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55. Для транслітерації можна скористатися ресурсом ukrlit.org/transliteratsiia

Приклад оформлення

УДК 343.137

 

Крикунов Олександр Вікторович,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального права і процесу

Волинського національного університету імені Лесі Українки

ORCID ID: 0000-0001-8629-0771

 

НЕВМОТИВОВАНИЙ ВІДВІД КАНДИДАТУ У ПРИСЯЖНІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

 

У статті з’ясовано історичний та етимологічний аспект, процесуальну природу невмотивованого відводу кандидату у присяжні, його значення для формування складу суду присяжних у кримінальному провадженні відповідно до інтересу його сторін.. (обсяг анотації не менше 1800 друкованих знаків)

Ключові слова: суд присяжних, відвід, невмотивований відвід, кримінальний процес.

 

Krykunov Oleksand. Peremptory challenge of the candidate to jury in criminal proceedings (comparative legal study)

The article clarifies the historical and etymological aspects and the procedural nature of the peremptory challenge of the jury candidate, its significance for the formation of an impartial the court in criminal proceedings... (обсяг анотації не менше 1800 друкованих знаків)

Key words: jury candidate, jury trial, discharge, unmotivated discharge, criminal process.

 

Текст статті [1, с. 22].

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Солодков А. А. Правовий статус присяжних за законодавством України. Вісник АМСУ. Серія: Право. 2013. № 2 (11). С. 19–27.

2. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. К.: Україна, 1999. 542 с.

 

REFERENCES:

1. Solodkov A. A. (2013) Pravovyi status prysiazhnykh za zakonodavstvom Ukrainy [Legal status of juries under the laws of Ukraine]. Visnyk AMSU. Seriia: Pravo, No. 2 (11), P. 19–27. [in Ukrainian]

2. Bernkhem V. (1999) Vstup do prava ta pravovoi systemy SShA [Introduction to US law and legal system]. K.: Ukraina. 542 s. [in Ukrainian]