ЕВОЛЮЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/chasopyskiivp/2023-3-5

Ключові слова:

засади, міжнародне приватне право, універсалізація, позитивне право

Анотація

В статті йдеться про сучасні тенденції розвитку міжнародного приватного права та його детермінанти. Автор відстежив зміну парадигми та тенденції розвитку цього права за останній період та вплив на нього глобалізації та цифризації. Констатовано розширення сфери дії міжнародного приватного права у зв'язку з науково-технічним поступом людства внаслідок глобалізації та потреби уніфікації врегулювання приватних відносин на значних просторах, звернуто увагу на формування права транс-національних компаній , зокрема в договірній практиці міжнародних корпорацій та поширення через їх структурні утворення в країни їх місця знаходження. Звернуто увагу в цьому аспекті на гносеологічні аспекти міжнародного приватного права та на французьку, польську, англо-американську, німецьку, болгарську, китайську його доктрини. Окрім того піддано критиці окремі вживані і позитивному праві терміни: «засади» та «сукупність», як неприйнятні за їх полісемізму та неконкретності. Як перший так і другий широко використані в правовій науці, інколи узагальнено. Це призводить до різного тлумачення та інколи й правозастосування. Сучасне право потребує більш гнучкого правового механізму на основі , передусім цифризації, де важливим є доступ до мереж Інтернет . Відтак на основі програмного забезпечення та його поширення універсалізується формалізація правових форм учасників обороту, зокрема корпоративних, договірне регулювання, розрахунки між учасниками товарообігу та банківське обслуговування, відносин з комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності тощо. На підставі наведеного вбачається що міжнародне приватне право змінюється та все більше врегульовує матеріально-правові відносини через імплементацію положень міжнародних актів в національну систему.

Посилання

Засада. Академічний тлумачний словник української мови. Т. 1. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D1%81% D0%B0%D0%B4%D0%B8 (Дата звернення 20.07.2023)

Rudenko Oksana. Formation, development and modern state of private international law in the European Union. European Journal of Law and Public Administration. Vol 5, No 2 (2018). Pp. 34–46.

Про міжнародне приватне право Закон України від 23 червня 2005 року № 2709-IV : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text (Дата звернення 20.07.2023)

Руденко О.В. Сучасні тенденції розвитку міжнародного приватного права ЄС. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць. Вип. 578: Правознавство. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. С. 56–60.

Цивільне право України : Загальна частина : підручник / за ред. О. В.Дзери, Н. С.Кузнєцової, Р. А.Майданика. 3-тє вид. перероб. і допов. К. : Юрінком Інтер, 2010.

Цивільний кодекс України : проєкт в редакції від 25 серпня 1996 р. Українське право. 1997. № 1.

Цивільний кодекс України: Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV (Редакція станом на 10.06.2023) . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (Дата звернення 20.07.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-17