ВИНА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ: РЕТРОСПЕКТИВА ЗАКОНОДАВСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/chasopyskiivp/2023-3-4

Ключові слова:

вина, податкове правопорушення, фінансова відповідальність, платник податків, податкові відносини, контролюючі органи у сфері оподаткування, податкове законодавство

Анотація

У статті проведено ретроспективний огляд законодавства, який визначалася вина платника податків. Означене надало змогу прослідкувати процес розвитку категорії вина у податково-правовому регулюванні. Акцентується увага на окремих положення юридичної науки, які відповідали положенням законодавства і стали ґрунтом для переосмислення та впровадження концепції вини у податково-правовому регулюванні. Проаналізовано наукові положення щодо вини та її форм платника податків фізичної та юридичної особи. Наголошено, що формування вини, як підстави притягнення платника податків до юридичної відповідальності сформовано у контексті виконання податкового обов’язку, виходячи з його елементу –зобов’язання. Окремо зазначається, що вина як елемент складу податкового правопорушення розвивається у контексті переосмислення та запровадження фінансової відповідальності. До формулювання положень щодо фінансової відповідальності, вина платника податків розглядалася як елемент суб’єктивної характеристики адміністративних правопорушень, цивільних деліктів та злочинів. Констатується, що юридична відповідальність за загальними правилами мала б наступати за конкретне умисне діяння, а не загалом за невиконання податково обов’язку. В контексті охоронної функції права визначається необхідність дотримання як елементу реалізації такої норми особами сплати податків тощо: у встановленому законом порядку; у встановлених законом розмірах. Саме наведений поділ повинен був стати ґрунтом для розвитку, зокрема й відповідальності за несплату податків. Окреслено проблематику, котра потребує вирішення, зокрема щодо розмежування «податкового правопорушення» з іншими діями платників податків які не містять вини, як елементу складу такого правопорушення, але за які застосовується фінансова відповідальність. Доведено, що оновлена концепція вини у податково-правовому регулюванні є першим кроком до формуванні підходу «спільного» виконання податкового обов’язку котрий є комплексний і виконується платником податків та податковим органом у порядку, визначеному законом.

Посилання

Бондаренко О. І., Баранцев П. П. Ринок нерухомості. Оподаткування. Обов'язкові збори та платежі. Адміністративна та кримінальна відповідальність. Луганськ : «Промдрук» ДСД «Лугань», 2000. 256 с.

Інструкція про порядок застосування штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби : Наказ Державної податкової адміністрації України від 23 березня 2001 року № 268/5459. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0268-01#Text

Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами страхових зборів до Пенсійного фонду України, а також обліку надходження і витрачання його коштів : Постанова правління Пенсійного фонду України від 6 вересня 1996 року № 11-1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0550-96#Text

Кодекс України про адміністративні правопорушення : Кодекс. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text

Кримінальний кодекс України . К. : Парламентське видавництво, 1997. 167 с.

Кротюк В., Іоффе А., Лук'янець Д. Фінансові санкції та адміністративна відповідальність: проблема співвідношення. Право України. 2000. № 5. С. 29–33.

Кучерявенко М.П. Основи податкового права : навчальний посібник. Харків : Легас, 2001. 304 с.

Кучерявенко М.П. Податкове право : навчальний посібник. Х. : Консум, 1997. 432 с.

Литвак О.М. Державний контроль за злочинністю (кримінологічний аспект) : автореферат дис. 10. Про державну податкову службу в Україні : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-12#Text

Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України. Вісник Верховного Суду України. 1999. № 3. С. 11–16.

Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2181-14#Text

Роздайбіда А. В. Податкове правопорушення як підстава адміністративної відповідальності : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Академія державної податкової служби України. Ірпінь, 2003. 17 с.

Роздайбіда А.В. Адміністративна відповідальність у податковому праві: поняття та особливості. Науковий вісник. Збірник наукових праць Академії державної податкової служби України. 2001. №4(14). С. 170–175.

Сараскіна Т. В. Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції в Україні: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: спеціальність 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / Сараскіна Т. В. / Університет внутрішніх справ МВС України. Харків, 2000. 190 с.

Фінансове право : навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / за ред. проф. Л. К. Воронової. К. : Вентурі, 1998. 384 с.

Фінансове право : підручник/ (Алісов Є. О., Воронова Л. К., Кадькаленко С. Т. та ін.) ; керівник авт. колективу і відповідальний ред. Л. К. Воронова. Х. : Фірма «Консум», 1998. 496 с.

Цивільний кодекс УРСР : Кодекс. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-06#Text (втрата чинності від 01.01.2004 р.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-17